අපගේ සමාගමේ ප්‍රමුඛතම නිෂ්පාදන වන්නේ ටීඑස් ශ්‍රේණියේ බහුකාර්ය යාන්ත්‍රික මෙහෙයුම් වගු, ටීඩී ශ්‍රේණියේ විදුලි මෙහෙයුම් වගු, ඩීඩී ශ්‍රේණියේ බහු දර්පණ, සම්පූර්ණ පරාවර්තන මෙහෙයුම් ලාම්පු, LED ශ්‍රේණියේ මෙහෙයුම් ලාම්පු, යාන්ත්‍රික හා විදුලි, හයිඩ්‍රොලික් බහුකාර්ය මෙහෙයුම් වගුව, නාරිවේද වෛද්‍ය ඇඳ සහ විභාග ඇඳ , වෛද්‍ය පෙන්ඩන්ට්, දැඩි සත්කාර ඒකකයේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ අත්හිටුවීමේ පාලම සහ වෙනත් වෛද්‍ය උපකරණ.

හැලජන් වර්ගය